تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: کونگ فو

میکائیل صادقی

دارای مربیگری درجه ۳ فدراسیون کونگ فو و دارای داوری…

میکائیل صادقی

رشته:

مارال کشاورز

مربی و داور رسمی فدراسیون کونگ فو وهنرهای رزمی با…

مارال کشاورز

رشته:

زهرا کرمی

مربی رسمی فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی مربی آمادگی…

زهرا کرمی

رشته:

تقی حسن پورفتمه سری

دارای شال سبز از فدراسیون کونگ فوی کشور…

تقی حسن پورفتمه سری

رشته:

محمد عسکری علویه

دارای مربیگری درجه سه و داوری درجه سه کونگ فو…

محمد عسکری علویه

رشته:

داود زارع بنادکوکی

مربیگری درجه ۳ و داوری درجه ۳ کونگ فو و…

داود زارع بنادکوکی

رشته:

علی گنجی

دان ۷ و مربی بین المللی کونگ فو و هنرهای…

علی گنجی

رشته:

حامد شیبانی کارخانه

مربی کونگ فو…

حامد شیبانی کارخانه

رشته:

فاطمه اتحاد

مدرک مربیگری درجه 2 مدرک داوری درجه ۳…

فاطمه اتحاد

رشته:

احمد عبدی فرد

مبارزات خیابانی، دفاع شخصی و سلاح سرد مربیگری درجه ۲…

احمد عبدی فرد

رشته:

error: