تمرینات

نیلوفر آبی نیمه بسته ایستاده

Standing Half Bound Lotus

تمرینات

نیلوفر آبی نیمه بسته ایستاده

Standing Half Bound Lotus

تصویر حرکت

آموزش حرکت "نیلوفر آبی نیمه بسته ایستاده" یوگا

با حرکت نیلوفر آبی نیمه ایستاده شروع کنید. ستون فقرات خود را بکشید و بازوی خود را (سمت زانوی خم شده) به سمت آسمان بگیرید، سپس آن را به پشت خود برسانید. آرنج مخالف خود را بگیرید یا انگشتان پا را با دست ببندید. پای روی زمین خود را منقبض نگه دارید. نگاه خود را روی یک نقطه متمرکز کنید.

مشخصات حرکت

فواید حرکت

error: