دسته بندی رشته های ورزشی

ورزشهای رزمی

ورزشهای حرکتی

ورزشهای آبی

ورزشهای پهلوانی

ورزشهای سواری

ورزشهای گروهی

ورزشهای هوایی

ورزشهای معلولین

بدنسازی

ورزشهای نشانه روی

ورزشهای ماجراجویانه

باشگاه های ورزشی