تست هوش هیجانی در ورزش

مرحله 1 از 7 - اطلاعات تست

  • هوش هیجانی به مثابه سازه ای روانشناختی، در حوزه های مختلف روان شناسی، مـدیریت و اخیـراً ورزش نقـش مهمـی پیـدا کـرده اسـت . هوش هیجانی یا همان EQ نوع دیگری از باهوش بودن است که به درک احساسات خود و دیگران برای تصمیم‌گیری مناسب در زندگی اشاره دارد. این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال بوده و هدف آن سنجش هوش هیجانی در ورزش، میزان تمایل و عزم فرد به تداوم مشارکت در فعالیت ورزشی از ابعاد ارزیابی احساسات دیگران، ارزیابی احساسات خود، خودتنظیمی، مهارت های اجتماعی، به کارگیری عواطف، و خوش بینی است.

error: