تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی شنا

سمانه علی اصغری

مربی شنا درجه سه و دو، مربی […]

سمانه علی اصغری

رشته:

منصوره دیباذر

مربی نجات غریق درجه۱ مربیگری شنا درجه۲ […]

منصوره دیباذر

رشته:

زهرا قرشاه

نجات غریق درجه یک مربی شنا درجه […]

زهرا قرشاه

رشته:

مریم حدادی

مربی شنا و ناجی سازمان ورزش

مریم حدادی

رشته:

غزاله غضنفریون

مربی و ناجی درجه یک شنا داور […]

غزاله غضنفریون

رشته:

نگین سادات قارونی

نجات غریق درجه ۲ مربیگری درجه ۳ […]

نگین سادات قارونی

رشته:

اختر بافهم

مربیگری درجه 3 شنا و نجات غریق […]

اختر بافهم

رشته:

مهسا پیرمحمدی

مربی درجه ۳ شنا منجی غریق درجه […]

مهسا پیرمحمدی

رشته:

نرگس جوادی

مربی شنا فعال در اردبیل

نرگس جوادی

رشته:

حمیده صفرنوراله

مربی شنا و نجات غریق فعال در […]

حمیده صفرنوراله

رشته:

نمایش بیشتر