classiera loader

محاسبه شاخص توده بدنی – BMI

محاسبه شاخص توده بدنی

وارد نمایید وارد نمایید

شاخص توده بدنی شما (BMI) : ......

BMIدسته بندی
کمتر از 18.5:کم وزن
18.5 - 24.9:وزن استاندارد
25 - 29.9:اضافه وزن
30 - 34.9:چاقی درجه 1
35 - 39.9:چاقی درجه 2
بیشتر از 40:چاقی درجه 3

 


جهت تعیین وزن مناسب شاخصهایی نیازاست و یکی ازآنها bmi یا شاخص توده بدنی ( Body Mass Index ) بوده و این نمایه میزان تناسب قد و وزن فرد را اندازه گیری میکند. امکان محاسبه bmi شاخص توده بدنی در این بخش بشکل آنلاین وجود دارد و از این شاخص ،در تعیین وضعیت سلامتی وزن خویش میتوانید استفاده نمایید.

در محاسبه آنلاین شاخص توده بدنی جنسیت افراد ( مرد ، زن ) تاثیری ندارد. بدین معنی که فرمول محاسبه bmi زنان و مردان یکسان بوده و از یک روش استفاده میگردد ولی درتفسیر شاخص توده بدنی ( Body Mass Index ) ، جنسیت فرد در تعیین پهنه وزن مناسب و اضافه وزن فرد تفاوت ایجاد میکند.

همچنین باعنایت به اینکه ورزشکاران چیره دست نسبت به افراد عادی حائز بافت عضلانی بیشتری هستند لذا شاخص توده بدنی یا bmi آنها (درحالت قد برابر) درمقابل افراد معمولی مقداری بیشتراست.
این شاخصه برای کودکان و افراد با بیماری شدید و یا معلولیت و همچنین زنان باردار مرجع مناسبی برای تناسب وزن و قد نمیباشد .