تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

برچسب: مربی تای چی شمال تهران

رضا عابدین پور

داور و مربی رسمی فدراسیون ووشو سابقه فراگیری تای چی…

رضا عابدین پور

رشته:

جاهد باقری

مربی تخصصی سبک تای چی چوان قهرمان ، داور و…

جاهد باقری

رشته:

افسانه سرجو

مربی تای چی در تمام سطوح عمومی و خصوصی مربی…

افسانه سرجو

رشته:

جواد باقری

آموزش تای چی در تمامی سطوح توسط مربی تیم ملی…

جواد باقری

رشته:

error: