تبلیغات

مربی تکواندو

علی شاهی

مربی و داور درجه یک رسمی از […]

علی شاهی

رشته:

منصور چمی

دریافت دان ۵ تکواندو در سال 95 […]

منصور چمی

رشته:

زهرا حسینی

دانشجوی ارشد مدیریت تربیت بدنی کسب مقام […]

زهرا حسینی

رشته:

کرم قلندری

مربی و داور رسمی فدراسیون جمهوری اسلامی […]

کرم قلندری

رشته:

پدرام رضایی

قهرمان چهار دوره مسابقات کشوری تکواندو قهرمان […]

پدرام رضایی

رشته:

لطفعلی عزیزیان

كارشناس تربيت بدنی مربی تكواندو دارای کمربند […]

لطفعلی عزیزیان

رشته: