رشته های ورزشهای آبی

معرفی مربیان فعال در رشته های مختلف ورزشهای آبی

آخرین مربیان ثبت شده در رشته های آبی

سهیلا حیدراوغلی

مربی شنا فعال در بیجار کردستان

سهیلا حیدراوغلی

رشته:

اسمهان اهوازی

مربی شنا فعال در اهواز

اسمهان اهوازی

رشته:

رحمان بخشی

مربی شنا فعال در اهواز

رحمان بخشی

رشته:

داود سرافراز

مربی شنا فعال در اهواز

داود سرافراز

رشته:

وحید نصرالهی

۱۵ سال سابقه مربیگری شنا در زمینه […]

وحید نصرالهی

رشته:

زهرا صدقیانی

شنا ۳۵ سال سابقه مربیگری

زهرا صدقیانی

رشته:

نیما زینلی

8 سال تمرین زیر نظر کادر تیم […]

نیما زینلی

رشته:

فرناز کلهوری

مربی اسکی روی آب فعال در تهران

فرناز کلهوری

نرگس نیکوپور

مربی شنا ناجی غریق داوری شنا مربی […]

نرگس نیکوپور

رشته: